Op Niklosdag huet den "LCE-Proffechouer" Lidder, passend zur Joreszäit, ënnert der Leedung vun der Madame Monique Schumann a begleet vum den Här Georges Urwald, virgedroen. Eng stëmmungsvoll Pausenerfrëschung an Astëmmung op d’Chrëschtzäit !