Eis 200 Septimaner hunn Donneschdes, den 22. Mäerz 2018 am groussen Trapenhaus vum Haaptgebai e puer Lidder gesongen, déi si parallel op verschiddene Klassen an hire Musekscoursen astudéiert hunn.

Eng flott musikalesch a rhythmesch Erfrëschung an der Paus!