Bei beschtem Hierschtwieder hunn e Freiden de Mëtten all eis Septimaner zesumme mat hire Regenten an Enseignanten un engem flotte Rallye an a ronderëm eis Schoul deelgeholl.

Dobäi konnten déi verschidde Klassenteams Rätsel léisen, Teambuilding-Spiller maachen an en LCE-Unhänger bastelen. Op deene verschiddene Statiounen hu si zesummen eis Schoul entdeckt an d’Personal vun eise Servicer kennegeléiert. 

Dertëscht hunn eis Schüler de Membere vum Grupp Pâtres et Moine, déi hinnen op den eenzelen Etappen Interessantes iwwert d’Geschicht vun eiser Schoul  verzielt hunn, andächteg nogelauschtert. Dës Informatioune hu si gebraucht, fir de Froebou auszefëllen, dee mat an d'Bewäertung vun all Grupp agefloss ass. 

Owes kruten d’Eltere vun eise Septimaner e Patt vun der Direktioun vum LCE offréiert. Dëst war fir d’Elteren eng flott Geleeënheet fir de Regentë vun hire Kanner ze begéinen. (AS)