Nodeems am Cours vun der Optioun GoGreen de Konsum an d‘Offallproblematik thematiséiert goufen, hunn d’Schüler de Logistikzenter vun der SuperDrecksKëscht zu Colmar-Bierg besicht. Fir d’éischt hunn d‘Schüler an engem Atelier déi verschidde problematesch Produite kennegeléiert. Duerno hunn siop engem Rondgang duerch d‘Hale gesi wei déi geféierlech Produite gelagert, weiderveraarbecht an entsuergt ginn.