Talent Check an der Chambre de commerce

D’Schüler vun der 5G1 haten en Dénschdeg, den 13. Dezember 2022 d’Gelegenhet un dëser flotter Initiative vun der Chambre de commerce deelzehuelen.
Hei konnten si hir Talenter an hir Kompetenzen an dene verschiddenste Beräicher testen, an dat net nëmmen en vue vun hirer Orientatioun um Enn vum Schouljoer.