FairTrade@LCE

D‘Schüler vum Grupp “FairTrade@LCE” (2GCG) hunn am Kader vum Fach “Gestion de Projet “zesumme mat der ONG Fairtrade Lëtzebuerg fir eenzel Klassen aus dem LCE e Workshop zum Thema “Fair Fashion” organiséiert.